Die ATM se visie is om die instelling tot ’n dinamiese en inklusiewe een uit te brei wat die talige diversiteit van Afrikaans bevorder binne die konteks van ’n multikulturele samelewing.

Die missies van die ATM is om:

 • Die diversiteit van Afrikaans deur inklusiewe programme en aktiwiteite te bevorder.
 • Inligting te digitaliseer om dit beter te bewaar en toegang daartoe te verhoog.
 • ’n Omgewing te skep waarin verskillende rolspelers van Afrikaans met mekaar in gesprek tree om maatskaplike samehorigheid te bewerkstellig.
 • Uit te reik na ander taalgemeenskappe en instellings deur opvoedkundige programme en kulturele aktiwiteite.
 • ‘Miskende’ of verplaaste geskiedenisse van Afrikaans na te vors en ’n verskerpte fokus op Afrika-kennisleerstelsels te plaas as deel van ’n groter dekolonialiseringsproses.
 • Wedersydse respek en verdraagsaamheid tussen lede van die Afrikaanse taalgemeenskap te bevorder om sodoende ’n sterker gedeelde kulturele identiteit te help skep.
 • Die ATM op gesonde en deursigtige finansiële en administratiewe beginsels te bestuur wat die instelling sal vestig as ’n leidende en gerekende rolspeler in die erfenissektor.
 • Afrikaans se diverse taalerfenis, kultuurhistoriese geboue en erfenisterreine te beskerm en te bewaar.
 • Verskeie kulturele groepe deur werkswinkels en programme te bemagtig.
 • Die personeel en groter gemeenskap te bemagtig.

Die ATM streef na die welstand van Afrikaans binne die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. In hierdie gees wil ons Afrikaans bevorder en ondersteun, veral onder die jeug en nie-moedertaalsprekers. Ons poog voortdurend om wedersydse respek tussen Afrikaans en ander inheemse tale te bevorder deur onder meer die invloede van die verskillende tale op mekaar te erken.

Die ATM se waardes sluit in:

 • Die nastreef van hoë vlakke van integriteit, betroubaarheid, deursigtigheid en professionaliteit in dit wat ons doen.
 • Om verdraagsaam en respekvol in ons omgang met kulturele groeperinge en ander tale te wees.
 • Die nastreef van uitnemendheid in ons werksomgewing en in dit wat ons aan die publiek aanbied.
 • Om by te dra tot die bemagtiging van die Suid-Afrikaanse samelewing.
 • Om skeppend en innoverend te wees in terme van die programme en aktiwiteite wat ons aanbied.

[*Visie, missies en waardes in 2017 aanvaar]