Tag Archives: cape nature

When nature is up a tree…

it’s time to plant many more trees!

In celebration of National Arbor Month, the Afrikaanse Taalmonument will once again present a fun educational programme for primary schools, in collaboration with and led by CapeNature, on Tuesday, 3 September 2019. The purpose of the day is to introduce the importance of trees and the ecosystem to learners, and to look especially at humans’ relationship with nature.

The Afrikaans Language Monument, located on the slopes of Paarl Mountain, is the largest of the several language monuments in South Africa that depict the origin, continued existence and diversity of Afrikaans. Our educational programmes, complementing the national school curricula, have been compiled to inform learners that Afrikaans is indeed a living, growing language that is constantly in a state of development and adaptation to the contemporary world. Learners are also introduced to the diverse vegetation surrounding the Language Monument and can go on an ecological journey of discovery.

See www.taalmonument.co.za for more information or contact Janine Brown, educational officer, on 021 872 3441 or opvoeding@taalmuseum.co.za

Linkage with the National Curriculum Statement:

Term Study Area Focus
3 Social Science (History) Democracy and citizenship
(Good citizenship and national symbols)
3 Social Science (Geology) Climate and vegetation around the world
4 Life Orientation Celebrate national and international days
Health and environmental responsibility

 

As dit boomskraap met die omgewing gaan…

is dit tyd om nog baie bome te plant!

Ter viering van Nasionale Boomplantmaand, bied die Afrikaanse Taalmonument weereens op Dinsdag, 3 September 2019, ‘n  prettige opvoedkundige program vir laerskole, in samewerking met en gelei deur CapeNature, aan. Die doel van die dag is om die belangrikheid van bome en die ekosisteem aan leerders bekend te stel, en om veral te kyk na die mens se verhouding met die natuur.

Die Afrikaanse Taalmonument, geleë teen die hange van Paarlberg, is die grootste van die vele taalmonumente in Suid-Afrika wat die ontstaan, voortbestaan en diversiteit van Afrikaans uitbeeld. Ons opvoedkundige programme, ter aanvulling van die nasionale skoolleerplanne, is opgestel om leerders in te lig dat Afrikaans inderdaad ‘n lewende, groeiende taal is wat deurgaans in ‘n toestand van ontwikkeling en aanpassing by die eietydse wêreld verkeer. Leerders maak ook verder kennis met die diverse plantegroei rondom die Taalmonument en kan ‘n ekologiese ontdekkingsreis meemaak.

Sien www.taalmonument.co.za vir meer inligting of kontak Janine Brown, opvoedkundige beampte, op 021 872 3441 of opvoeding@taalmuseum.co.za

Skakeling met die Nasionale Kurrikulumverklaring:

Kwartaal Leerarea Fokus
3 Sosiale Wetenskap (Geskiedenis) Demokrasie en burgerskap
(Goeie burgerskap en nasionale simbole)
3 Sosiale Wetenskap (Geologie) Klimaat en plantegroei regoor die wêreld
4 Lewensoriëntering Vier nasionale en internasionale dae
Gesondheid en omgewingsverantwoordelikheid