Welkom by die Afrikaanse Taalmuseum se kuberklaskamer waar die instelling relevante, interessante leermateriaal vir leerders plaas as aanvullende inligting tot die nasionale onderwysdepartement se amptelike leerplanne. Die leermateriaal is in A4-formaat as PDF’s beskikbaar wat enigiemand met graagte mag uitdruk, elektronies versprei en gebruik. Kontak gerus ons opvoedkundige beampte vir voorstelle en kommentaar.


Welcome to the Afrikaanse Taalmuseum’s cyber classroom where the institution places relevant, interesting learning material for learners as supplementary information to the national education department’s official curricula. The learning material is available in A4 format as PDFs that anyone is welcome to print, distribute electronically and make use of. Please contact our education officer for suggestions and comments.

As part of the Department of Basic Education’s National Curriculum Statement on Social Science History, grade 4 learners focus on ‘Leaders and qualities of good leaders’ in the 2nd school term. This document looks at the importance of understanding the qualities of a good leader. You can download a Powerpoint presentation of it here.

As deel van die Departement van Basiese Onderwys se Nasionale Kurrikulumverklaring oor Sosiale Wetenskap Geskiedenis, fokus graad 4-leerders in die 2de skoolkwartaal op ‘Leiers en eienskappe van goeie leiers’. Hierdie dokument kyk na die belangrikheid daarvan om die eienskappe van ‘n goeie leier te verstaan. Jy kan ‘n Powerpoint-aanbieding hieroor hier aflaai.

As deel van die Departement van Basiese Onderwys se Nasionale Kurrikulumverklaring oor Sosiale Wetenskappe fokus graad 4-leerders in die 2de skoolkwartaal op ‘Leiers en eienskappe van goeie leiers’. Hierdie dokument is ook een van die ATM se bydraes tot Mandeladag-vieringe in 2021.

Die Departement van Basiese Onderwys se Nasionale KABV|CAPS kurrikulumverklaring vir graad 4-leerders fokus in die 4de kwartaal op “kommunikasie oor die tye heen”. Hierdie dokument vorm deel van die ATM se kuberklaskamer en sluit die volgende in: ‘n teks oor die geskiedenis van kommunikasie, lesplan en aktiwiteite.

The Department of Basic Education’s National CAPS curriculum statement for grade 4 learners focuses on “communication over time” in the 4th term. This document forms part of the ATM’s cyber classroom and includes the following: a text on the history of communication, lesson plan and activities. You can download a Powerpoint presentation of it here.