Deur dr Annemarie van Zyl en prof Jannie Rossouw

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 56 No. 2-1: Junie 2016

In hierdie artikel word die rol en waarde van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument in die
Paarl geëvalueer in die lig van die veertigste herdenking van die inwyding van die Monument.
Die inwyding het op 10 Oktober 1975 plaasgevind.

Hoewel die Monument ʼn bekende baken is, is dit nie tot dieselfde mate bekend dat daar ook
ʼn Afrikaanse Taalmuseum is wat saam met die Monument funksioneer nie. Die Museum word
gehuisves in die destydse woonhuis van Gideon Malherbe, waar die Genootskap van Regte
Afrikaners (GRA) op 14 Augustus 1875 gestig is.

Inisiatiewe om ʼn Afrikaanse Taalmonument in die Paarl op te rig, kan teruggevoer word tot
so ver terug as September 1942, toe ʼn komitee op die been gebring is om fondse daarvoor in te
samel. Die Monument is uiteindelik meer as 30 jaar later ingewy.

Die Monument het vanaf die eerste oomblik wat die idee posgevat het, gelei tot kritiek en
tweespalt. Hierdie artikel ondersoek elke tipe kritiek wat destyds teen die Monument uitgespreek
is, naamlik die wenslikheid, ligging, voorkoms, aard of funksie, simboliek en ideologie, en evalueer
terugskouend die geldigheid daarvan al dan nie.

Kliek hier om die artikel (pdf) te lees