SPESIALISDIENSTE VAN ’N GEREGISTREERDE PROFESSIONELE BOUKONTRAKTEUR WORD
BENODIG VIR DIE BOU VAN ABLUSIEGERIEWE BY DIE AFRIKAANSE TAALMONUMENT, PAARL

BESONDERHEDE BY etenders.gov.za
TENDERNOMMER ATM 2023/2024-09

3. Omvang van die werk
Pastorielaan 11 Pastorie Avenue Paarl 7646 Posbus/PO Box 498 Paarl 7620
Tel 021 872 3441 E-pos / Email: scm@taalmuseum.co.za B l a d s y | 2
Belangstellendes word hiermee uitgenooi om vir die volgende te kwoteer:
3.1 Konstruksiewerk vir die bou van ablusiegeriewe ingevolge die voorskrifte soos uiteengesit in die
goedgekeurde argiteks- en ingenieursplanne.
3.2 Omvang van konstruksiewerk: Sien aangehegte uiteensetting.
3.3 Diensverskaffers moet die voorlopige lys van beraamde/voorgestelde mates en materiaal in die
argiteksplanne en hoeveelheidslys noukeurig volg.
3.4 Die diensverskaffer moet ʼn implementeringsplan indien wat die volgende insluit:
• volledige omskrywing van die benadering om die projek se doelwitte te bereik;
• lys van hooftake;
• teikendatums (aanvang- en einddatums);
• moniteringsprosesse en kwaliteitbeheer; en
• die nakoming van minimumstandaarde, regulasies en toepaslike wetgewing.
3.5 Die diensverskaffer moet ’n terreinvergadering bywoon asook opvolg- en
vorderingsvergaderings hou. Die diensverskaffer is ook verantwoordelik vir die notules van die
vergaderings.
3.6 Die diensverskaffer is verantwoordelik vir die huur en instandhouding van tydelike, chemiese
toilette.
3.7 Die diensverskaffer moet voorsiening maak vir die dienste van ’n gesondheids-enveiligheidsbeampte.
3.8 Die diensverskaffer moet oor die dienste van ’n elektriese ingenieur beskik.
3.9 Stawende bewyse van vorige projekte en drie verwysings moet by die kwotasie ingesluit word.
3.10 Die kwotasie moet al die fasette van die beoogde projek sowel as tyd en kostes daaraan
verbonde, uiteensit.
3.11 Die diensverskaffers sal verantwoordelik wees vir die omheining en instandhouding van die
bouperseel. Dit sluit die gereelde en verwydering van boumateriaal en alle rommel in.
3.12 Die diensverskaffer sal verantwoordelik wees vir ‘n kragopwekker tydens beurtkrag.
3.13 Die diensverskaffer sal verantwoordelik wees vir voorbereiding van die bou perseel in
samewerking en konsultasie met die kliënt.