NOMINASIE VAN KANDIDATE OM TE DIEN OP DIE RADE VAN KULTURELE INSTELLINGS

Die Minister van Kuns en Kultuur, mnr. Nathi Mthethwa, versoek hierby, ingevolge die Wet op Kulturele Instellings, 1998 (Wet No. 119 van 1998), lede van die erfenisgemeenskap en die algemene publiek om persone te nomineer om te dien op die rade van die volgende kulturele instellings:

  • Afrikaanse Taalmuseum en -monument (Paarl, Wes-Kaap);
  • Luthuli-museum (Groutville, KwaZulu-Natal);
  • Msunduzi-museum, waarby die Voortrekkerkompleks ingelyf is (Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal);
  • Nasionale Engelse Letterkundige Museum (Grahamstad, Oos-Kaap);
  • Oorlogsmuseum van die Boererepublieke (Bloemfontein, Vrystaat);
  • William Humphreys Kunsmuseum (Kimberley, Noord-Kaap).

Die genomineerdes moet beskik oor ‘n breë begrip van en ondervinding op die gebied van erfenis; bestuurs- en finansiële kundigheid; regskennis; kennis van bemarking, skakeling, fondsinsameling, opvoedkunde en kulturele/maatskaplike navorsing en korporatiewe bestuur; asook ‘n gewilligheid om gemeenskapsdiens te lewer. Die vergoeding van raadslede geskied ooreenkomstig die vergoedingskemariglyne van die Nasionale Tesourie.

Enigeen wat lede vir hierdie rade wil nomineer, moet die volgende indien:

(a) ‘n Brief wat die volle naam, adres en telefoonnommers van die genomineerde bevat, en wat redes verskaf vir die nominasie;

(b) ‘n Bygewerkte curriculum vitae van die genomineerde wat die name van drie referente insluit;

(c) ‘n Kort verklaring wat deur die genomineerde onderteken is, wat sy of haar geskiktheid vir aanstelling verduidelik.

Geen nominasie sal oorweeg word tensy al bogenoemde ingesluit is nie. Daar sal slegs met kandidate op die kortlys gekorrespondeer word. Genomineerdes wat nie binne drie maande van die sluitingsdatum gekontak is nie, moet hulle nominasies as onsuksesvol beskou.

‘n Aparte nominasie moet vir elke instelling ingedien word.

Nominasies moet die Direkteur-generaal van die Departement van Kuns en Kultuur teen 30 Junie 2017 bereik. Pos dit: Vir aandag: Me. Nthabiseng Apies, Departement van Kuns en Kultuur, Privaat Sak X897, Pretoria, 0001.

Nominasies kan soos volg ge-e-pos word:

  • Afrikaanse Taalmuseum, William Humphreys Kunsmuseum en die Nasionale Engelse Letterkundige Museum: sibusisot@dac.gov.za
  • Oorlogsmuseum van die Boererepublieke, Luthuli-museum en die Msunduzi-museum: phindiwen@dac.gov.za.

Let wel: Hierdie advertensie is in die ander amptelike tale op die webtuistes van die Departement en die kulturele instellings beskikbaar.

Rig telefoniese navrae aan mnr. Sibusiso Tsanyane by 012 441 3492 of me. Phindiwe Nguzo by 012 441 3047.